poniedziałek, 30 stycznia 2017

Sprawy nieuregulowane w postępowaniu apelacyjnym

Jeżeli nie ma szczególnych przepisów o postępowaniu przed sądem drugiej instancji, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Więcej na
http://www.mflegal.pl/apelacja_sprawy_nieuregulowane.html

Zagadnienie prawne

Jeżeli przy rozpoznawaniu apelacji powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd może przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, odraczając rozpoznanie sprawy. Sąd Najwyższy władny jest przejąć sprawę do rozpoznania albo przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi tego Sądu. Więcej na
http://www.mflegal.pl/apelacja_zagadnienie_prawne.html

Wstrzymanie wykonania wyroku

W razie wniesienia skargi kasacyjnej, gdyby na skutek wykonania orzeczenia stronie mogła być wyrządzona niepowetowana szkoda, sąd drugiej instancji może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego lub uzależnić wykonanie tego orzeczenia - a w razie oddalenia apelacji także orzeczenia sądu pierwszej instancji – od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Więcej na
http://www.mflegal.pl/apelacja_wstrzymanie_wykonania.html

Odrzucenie apelacji

Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Więcej na
http://www.mflegal.pl/apelacja_odrzucenie_apelacji.html

Rozstrzygnięcia w sprawie apelacji

Sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania. Więcej na
http://www.mflegal.pl/apelacja_rozstrzygniecia.html

Nowe okoliczności

Sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później. Więcej na
http://www.mflegal.pl/apelacja_nowe_okolicznosci.html

Nieważność postępowania przy apelacji

Katalog podstaw nieważności ma charakter zamknięty i obejmuje tylko bezwzględne przesłanki procesowe. Tymczasem legitymacja procesowa jest pozytywną przesłanką jurysdykcyjną, podlegającą ocenie na podstawie przepisów prawa materialnego, zatem jej ewentualny brak skutkuje oddaleniem powództwa, a nie odrzuceniem pozwu. Więcej na
http://www.mflegal.pl/apelacja_niewaznosc_postepowania.html

Rozprawa apelacyjna

Rozpoznanie sprawy następuje w składzie trzech sędziów zawodowych. Postanowienia dotyczące postępowania dowodowego na posiedzeniu niejawnym wydaje sąd w składzie jednego sędziego. Więcej na
http://www.mflegal.pl/apelacja_rozprawa_apelacyjna.html

czwartek, 26 stycznia 2017

Postępowanie rozwodowe

Postępowanie rozwodowe jest postępowaniem odrębnym i jest regulowane jako postępowanie w sprawach małżeńskich. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_postepowanie_rozwodowe.html

Czas trwania alimentów po rozwodzie

Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami wygasa we wszystkich przypadkach, w których ustaje obowiązek alimentacyjny między krewnymi, w szczególności w razie śmierci małżonka uprawnionego lub zobowiązanego.iu nie może być potraktowany jako dorozumiane oświadczenie woli przedłużenia obowiązku alimentacyjnego poza okres pięcioletni. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_czas_trwania_alimentow_po_rozwodzie.html

Alimenty po rozwodzie od małżonka wyłącznie winnego

Obok zwykłego obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera uregulowanie tzw. rozszerzonego obowiązku pomocy materialnej pomiędzy takimi małżonkami. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_alimenty_po_rozwodzie_od_malzonka_wylacznie_winnego.html

Alimenty zwykłe po rozwodzie

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_alimenty_zwykle_po_rozwodzie.html

Alimenty zwykłe po rozwodzie

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_alimenty_zwykle_po_rozwodzie.html

Zmiana nazwiska po rozwodzie

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego  powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_zmiana_nazwiska_po_rozwodzie.html

Podział majątku po rozwodzie

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_podzial_majatku.html

Mieszkanie po rozwodzie

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_mieszkanie_po_rozwodzie.html

Władza rodzicielska po rozwodzie

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_wladza_rodzicielska_po_rozwodzie.html

Przebaczenie przy rozwodzie

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Orzeczenie w wyroku rozwodowym, że żadna ze stron nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego oznacza, że sąd uznał, iż nie można jej przypisać stronom albo w wymiarze obiektywnym, albo w subiektywnym. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_przebaczenie_przy_rozwodzie.html

Wina rozpadu pożycia przy rozwodzie

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Orzeczenie w wyroku rozwodowym, że żadna ze stron nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego oznacza, że sąd uznał, iż nie można jej przypisać stronom albo w wymiarze obiektywnym, albo w subiektywnym. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_wina_rozpadu_pozycia_przy_rozwodzie.html

Wyłączna wina przy rozwodzie

Orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Jest to zasada rekryminacji. Stanowi to wyraz ujemnej oceny uzyskiwania korzyści z nagannego postępowania i środek realizacji motywacyjno-wychowawczej funkcji prawa w kierunku wystrzegania się nagannego postępowania skutkującego rozkładem pożycia małżeńskiego. Od zasady tej przewidziane są dwa wyjątki. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_wylaczna_wina_przy_rozwodzie.html

Zasady współżycia społecznego przy rozwodzie

Zasady współżycia społecznego są pojęciem pozostającym w nierozłącznym związku z całokształtem okoliczności danej sprawy i w takim całościowym ujęciu wyznaczają podstawy, granice i kierunki jej rozstrzygnięcia w wyjątkowych sytuacjach, które przepis ten ma na względzie. Dla zastosowania tego przepisu konieczna jest ocena całokształtu szczególnych okoliczności danego rozpatrywanego wypadku w ścisłym powiązaniu nadużycia prawa z konkretnym stanem faktycznym. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_zasady_wspolzycia_spolecznego_przy_rozwodzie.html

Dobro dzieci po rozwodzie

Państwo i społeczeństwo jest zainteresowane w utrzymaniu trwałości związku małżeńskiego, zwłaszcza gdy pochodzą z niego dzieci. Harmonijne i trwałe małżeństwo daje największe szanse prawidłowego wychowania potomstwa, rozwijania ich uzdolnień, kształtowania charakterów i przygotowania do pracy dla dobra społeczeństwa. Orzecznictwo sądowe ma możliwość wpływania na funkcjonowanie małżeństwa przy okazji rozpoznawania poszczególnych spraw. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_dobro_dzieci_przy_rozwodzie.html

wtorek, 24 stycznia 2017

Sprawy nieuregulowane w postępowaniu ze skargi kasacyjnej

Jeżeli pozew ulegał odrzuceniu albo istniała podstawa do umorzenia postępowania, Sąd Najwyższy uchyla wydane w sprawie wyroki oraz odrzuca pozew lub umarza postępowanie. Więcej na
http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_sprawy_nieuregulowane.html

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Odrzucenie skargi kasacyjnej.

Jeżeli pozew ulegał odrzuceniu albo istniała podstawa do umorzenia postępowania, Sąd Najwyższy uchyla wydane w sprawie wyroki oraz odrzuca pozew lub umarza postępowanie. Więcej na
http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_odrzucenie_skargi.html

piątek, 20 stycznia 2017

Przedawnienie roszczeń

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.  Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Więcej na
http://www.mflegal.pl/odszkodowania_przedawnienie_roszczen.html

Roszczenia odszkodowawcze

Brak przestrzegania aktualnych wymogów wiedzy medycznej. Za winę lekarza uznać błędny sposób leczenia, który rozmija się ze wskazaniami wiedzy i sztuki lekarskiej, przy pominięciu innych metod leczenia oraz zwłoka z zasięgnięciem opinii lekarza specjalisty. Zapraszamy do kontaktu w sprawie pomocy prawnej. Więcej na
http://www.mflegal.pl/odszkodowania_roszczenia_odszkodowawcze.html

Błędy medyczne

Brak przestrzegania aktualnych wymogów wiedzy medycznej. Za winę lekarza uznać błędny sposób leczenia, który rozmija się ze wskazaniami wiedzy i sztuki lekarskiej, przy pominięciu innych metod leczenia oraz zwłoka z zasięgnięciem opinii lekarza specjalisty. Zapraszamy do kontaktu w sprawie pomocy prawnej. Więcej na
http://www.mflegal.pl/odszkodowania_bledy_medyczne.html

Podstawy odpowiedzialności

Wadliwe działanie lub zaniechanie personelu medycznego, które jest zawinione i w wyniku którego pacjent doznał szkody, stanowi podstawę odpowiedzialności cywilnoprawnej personelu medycznego. Zależnie od podstawy lekarz może ponosić odpowiedzialność wobec pacjenta za szkodę medyczną wyrządzoną mu z własnej winy na podstawie art. 415 k.c. Więcej na
http://www.mflegal.pl/odszkodowania_podstawy_odpowiedzialnosci.html

Wyłączenia rozwodu

Rozkład pożycia można uznać za trwały wtedy, kiedy ocena oparta na doświadczeniu życiowym pozwala uznać, że wobec okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi. Na uwadze należy przy tym mieć indywidualne cechy charakteru małżonków. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_wylaczenia_rozwodu.html

Wyłączenia rozwodu

Rozkład pożycia można uznać za trwały wtedy, kiedy ocena oparta na doświadczeniu życiowym pozwala uznać, że wobec okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi. Na uwadze należy przy tym mieć indywidualne cechy charakteru małżonków. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_wylaczenia_rozwodu.html

Trwałość rozkładu pożycia

Rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały, gdy oparta na doświadczeniu życiowym ocena prowadzi do wniosku, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Zwykle ocena taka jest możliwa po upływie dłuższego czasu od rozejścia się małżonków, przy czym przesłanką pomocniczą ułatwiającą wyciągnięcie wniosku, że małżonkowie do siebie nie powrócą, jest porównanie okresu rozłączenia małżonków z czasem trwania ich małżeństwa. Doświadczenie bowiem uczy, że im pożycie małżeńskie trwa dłużej, tym większe prawdopodobieństwo, że ewentualne nieporozumienia między małżonkami nie doprowadzą do rozbicia małżeństwa. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_trwalosc_rozkladu_pozycia_przy_rozwodzie.html

Zupełność rozkładu pożycia

Rozkład pożycia można uznać za trwały wtedy, kiedy ocena oparta na doświadczeniu życiowym pozwala uznać, że wobec okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi. Na uwadze należy przy tym mieć indywidualne cechy charakteru małżonków. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_zupelnosc_rozkladu_pozycia_przy_rozwodzie.html

Podstawy rozwodu

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stara się chronić małżeństwo i rodzinę w wielu swoich przepisach między innymi poprzez ograniczenie prawa do rozwodu na skutek wprowadzenie podstaw ich dopuszczalności. Takie ograniczenie nie jest sprzeczne z prawem do ochrony życia prywatnego i rodzinnego, bowiem wynika z traktowania małżeństwa jako instytucji, a nie tylko jako umowy, której istnienie zależne jest wyłącznie od woli małżonków. Więcej na http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_podstawy_rozwodu.html

Uregulowania instytucji rozwodu

Rozwód to instytucja, która pozwala rozwiązać małżeństwo za życia małżonków. Rozwód istniał już w czasach antycznych, następnie został rozpowszechniony za sprawą prawa rzymskiego. Jednak pod wpływem chrześcijaństwa praktycznie upadł z powodu objęcia tej instytucji sakramentem. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprawy_rodzinne_uregulowania_rozwodu.html

Zagadnienie prawne powstałe przy rozpoznaniu skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy

Jeżeli przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wyłoni się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, Sąd Najwyższy może odroczyć wydanie orzeczenia i przekazać to zagadnienie do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi tego Sądu. Więcej na
http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_powazne_zagadnienia.html

czwartek, 19 stycznia 2017

Wynik rozpoznania skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy.

Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną w granicach zaskarżenia oraz w granicach podstaw; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. Więcej na
http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_rozstrzygniecia.html

środa, 18 stycznia 2017

Rozpoznanie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną w składzie trzech sędziów. W pozostałych wypadkach Sąd Najwyższy orzeka w składzie jednego sędziego. Do zakresu kognicji Sądu Najwyższego, jako sądu kasacyjnego, należy badanie zasadności uchylenia przez sąd drugiej instancji postanowienia o odrzuceniu kasacji z powodu nieuiszczenia w terminie należnej opłaty. Więcej na
http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_rozprawa_kasacyjna.html

wtorek, 17 stycznia 2017

Przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy.

Spełnienie wymagania konstrukcyjnego skargi kasacyjnej polega na złożeniu wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania oraz jakiegokolwiek uzasadnienia tego wniosku i tylko to podlega kontroli sądu drugiej instancji, gdyż merytoryczna ocena zasadności wniosku należy do Sądu Najwyższego orzekającego w przedmiocie przyjęcia skargi do rozpoznania. Więcej na
http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_przyjecie_do_rozpoznania.html

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Utrata mocy sprzeciwu

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprzeciw_utrata_mocy.html

Odrzucenie sprzeciwu

Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprzeciw_odrzucenie.html

Rozstrzygnięcia po wniesieniu sprzeciwu

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprzeciw_rozstrzygniecia.html

Opłaty sądowe od sprzeciwu

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie podlega opłacie. Jednakże w razie wniesienia sprzeciwu pozwany i w przypadku uwzględnienia powództwa pozwany będzie zmuszony do zwrotu całości opłaty za pozew, a nie 25% tej opłaty gdyby zaniechał wniesienia sprzeciwu. Więcej na http://www.mflegal.pl/sprzeciw_oplaty_sadowe.html

Wymogi formalne sprzeciwu

Sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. Powinien on zawierać określenie czy zaskarża się nakaz w całości, czy w części. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprzeciw_wymogi_formalne.html

Podstawy wniesienia sprzeciwu

Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. Więcej na
http://www.mflegal.pl/sprzeciw_podstawy_wniesienia.html

Podmioty uprawnione do złożenia sprzeciwu

Uprawnionymi do wniesienia sprzeciwu jest pozwany. Pozwanemu doręcza się nie tylko nakaz zapłaty, ale i pozew oraz pouczenie o sposobie wniesienia sprzeciwu i skutkach niezaskarżenia nakazu. Więcej na http://www.mflegal.pl/sprzeciw_podmioty_uprawnione.html

Opłaty sądowe od apelacji

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Całą opłatę pobiera się od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od apelacji. Więcej na
http://www.mflegal.pl/apelacja_oplaty_sadowe.html

Odpowiedź na apelację

Po doręczeniu apelacji stronie przeciwnej sąd pierwszej instancji przedstawia niezwłocznie akta sprawy sądowi drugiej instancji. Więcej na http://www.mflegal.pl/apelacja_odpowiedz_na_apelacje.html

Wymogi formalne apelacji

Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać ... Więcej na http://www.mflegal.pl/apelacja_wymogi_formalne.html

Podstawy wniesienia apelacji

Apelację można oprzeć na następujących podstawach: naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnie lub niewłaściwe zastosowanie ... Więcej na http://www.mflegal.pl/apelacja_podstawy_wniesienia.html

Sprawy apelacyjne

Apelację można wnieść od wyroku w procesie i postanowienia co do istoty sprawy wydanego w postępowaniu nieprocesowym (bezspornym). Więcej na http://www.mflegal.pl/apelacja_sprawy_apelacyjne.html

Podmioty uprawnione do złożenia apelacji

Uprawnionymi do wniesienia apelacji są przede wszystkim strony procesowe, a co do współuczestnictwa procesowego - również samodzielnie każdy ze współuczestników. Jednakże współuczestnik sporu nie jest uprawniony do wniesienia apelacji przeciwko drugiemu współuczestnikowi, występującemu po tej samej stronie procesowej, nawet jeżeli rozstrzygnięcie sądu odnoszące się do drugiego współuczestnika oddziaływało na jego prawa lub obowiązki. Więcej na http://www.mflegal.pl/apelacja_podmioty_uprawnione.html

Opłaty sądowe o skargi kasacyjnej

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od skargi kasacyjne chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Więcej na http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_oplaty_sadowe.html

Wymogi formalne skargi kasacyjnej

Skarga kasacyjna powinna zawierać oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości czy w części ... Więcej na
http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_wymogi_formalne.html

Podstawy wniesienia skargi kasacyjnej

Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących podstawach: ... Więcej na
http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_podstawy_wniesienia.html

Sprawy kasacyjne dla wniesienia skargi kasacyjnej


Skargę kasacyjną można wnieść od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie. Więcej na http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_sprawy_kasacyjne.html

Podmioty uprawnione do złożenia skargi kasacyjnej

Tylko strona, Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę wyłącza - w zaskarżonym zakresie - wniesienie skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Więcej na
http://www.mflegal.pl/skarga_kasacyjna_podmioty_uprawnione.html