poniedziałek, 19 czerwca 2017

OIRP - Okręgowa izba radców prawnych

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie danego okręgu tworzą okręgową izbę radców prawnych. Uchwałę o utworzeniu i terenie działania okręgowej izby radców prawnych podejmuje Krajowa Rada Radców Prawnych, biorąc pod uwagę zasadniczy podział terytorialny państwa. Więcej na:
http://mflegal.pl/o_nas_okregowa_izba_radcow_prawnych.html

Organy samorządu radców prawnych

Organami samorządu są: Krajowy Zjazd Radców Prawnych, Krajowa Rada Radców Prawnych, Wyższa Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Główny Rzecznik Dyscyplinarny, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych, rada okręgowej izby radców prawnych, okręgowa komisja rewizyjna, okręgowy sąd dyscyplinarny oraz rzecznik dyscyplinarny. Więcej na:
http://mflegal.pl/o_nas_organy_samorzadu_radcow_prawnych.html

Samorząd radców prawnych

Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego, zwanego dalej „samorządem”. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością samorządu w zakresie i formach określonych ustawą. Więcej na:
http://www.mflegal.pl/o_nas_samorzad_radcow_prawnych.html

Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Więcej na:
http://www.mflegal.pl/o_nas_uprawienia_zawodowe_radcy_prawnego.html

Formy wykonywania zawodu radcy prawnego

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Więcej na:
http://www.mflegal.pl/o_nas_formy_wykonywania_zawodu_radcy_prawnego.html

Wykonywanie zawodu radcy prawnego

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Więcej na:
http://www.mflegal.pl/o_nas_wykonywanie_zawodu_radcy_prawnego.html

Wymagania zawodowe radców prawnych

Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę radców prawnych i złożenia ślubowania. Więcej na:
http://www.mflegal.pl/o_nas_wymagania_zawodowe_radcow_prawnych.html