piątek, 31 marca 2017

Ancestors from Bug river region(Galicia)

The Main Archives carried out a scanning of the Bug River records - records and civil records from the years 1590-1911 from eastern Galicia. It contains over 5800 metric books from the eastern pre-war regions of Poland, among others from the province Lviv and Volhynia. More at
http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_find_your_ancestors_in_poland_bug_river_archive.html

Ancestors from Kujawy region(Bydgoszcz,Torun,Inowroclaw,Wloclawek)

Torun and Bydgoszcz within the framework of a joint genealogical project of the State Archives have created archive with documents concerning the inhabitants of the Kujawsko-Pomorskie voivodship. More at
http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_find_your_ancestors_in_poland_kujawy_archive.html

Ancestors from Greater Poland Voivodeship (Poznan)

Greater Poland and especially Poznan has its own archive - State Archives in Poznań, with its approximately 1.17 million archive units, holding unique and valuable historical sources depicting both the history of Poland and the development of European civilization. More at
http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_find_your_ancestors_in_poland_poznan_archive.html

poniedziałek, 27 marca 2017

Legal assistance in building a family tree

Looking for ancestors in Poland and establishing a family tree is never easy. Polish databases and registers are not homogeneous. It is like that due to the territorial losses after World War II as well as the War itself. Also it ensues form partitioning into 3 legal systems - Austrian, Prussian and Russian before 1918. More at
http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_find_your_ancestors_in_poland.html

czwartek, 23 marca 2017

History of legal advisor profession in Poland

In the history of the profession of legal advisor(lawyer) in Poland, there are three stages. The first began on 13th of December 1961 when the Council of Ministers issued a resolution on the legal state-owned enterprises, unions and state-owned banks requiring them to use only legal services of advisors(lawyer) employed by these units. More at
 http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_history_of_profession.html

Legal advisor vs. advocate in Poland

Profession related to a legal advisor is an advocate. The main difference between a legal advisor and an advocate in Poland is that the former is able to provide legal assistance while being an employee. More at http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_legal_advisor_vs_advocate.html

Local chamber of legal advisors(lawyers) in Poland

Each legal advisor(lawyer) in Poland is a member of the professional chamber and the membership is mandatory. The chamber’s task is to enable legal advisors to pursue their practice and carry out their tasks. More at
http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_legal_advisor_chambers.html

Professional requirements of legal advisor(lawyer) in Poland

Legal advisor is a lawyer who provides legal service consisting in providing legal aid, preparing of legal opinions and drafting legal documents, as well as representing his clients before courts and authorities. More at
http://www.mflegal.pl/lawyer_in_poland_professional_requirements.html

czwartek, 16 marca 2017

Odliczenia przy zwrocie VAT

Jeżeli jednostka nie odliczyła podatku naliczonego związanego z realizacją Inwestycji, będzie ona uprawniona do złożenia deklaracji korygujących za poszczególne okresy, w których wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, a w których wykazane zostaną kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących realizację Inwestycji do zwrotu. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_zwrot_vat_odliczenia.html

Przekazanie majątku przy zwrocie VAT

Przekazanie przez jednostkę zrealizowanych Inwestycji do nieodpłatnego używania na rzecz Zakładu jest czynnością pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT, gdyż jest to jedynie przesunięcie majątkowe dokonywane w ramach tej samej osoby prawnej. Podobnie nie można uznać, że w sytuacji, gdy samorządowy zakład budżetowy wykonuje powierzone przez jednostkę zadania, nawiązuje się pomiędzy nimi stosunek prawny, w którym następuje wymiana świadczeń. Zakład wykonuje bowiem powierzone mu zadania w imieniu i na rzecz jednostki. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_zwrot_vat_przekazanie_majatku.html

Podstawa prawna przy zwrocie VAT

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynika z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 tej ustawy. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_zwrot_vat_podstawa_prawna.html

Spółka z o.o. samorządu przy zwrocie VAT

Sprawa dotyczy sytuacja gdzie jednostka realizuje inwestycje w zakresie infrastruktury, której głównym celem jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, a po zrealizowaniu przedsięwzięcia jednostka nie będzie operatorem, gdyż ww. infrastruktura zostanie przekazana w nieodpłatne użytkowanie do  spółka z o.o.  i spółka ta będzie ponosiła koszty utrzymania sieci i będzie pobierała opłaty od użytkowników indywidualnych to w rozliczeniach z urzędem skarbowym nie stosuje prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w ww. zakresie. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_zwrot_vat_spolka_zoo_JST.html

Urząd jednostki samorządu przy zwrocie VAT

Urzędy realizują jedynie zadania o charakterze administracyjnym, organizacyjnym i technicznym. Dlatego nie ma możliwości rozdzielenia jednostki samorządowej od urzędu. Powinna być zatem jedna deklaracja VAT dla JST i dla urzędu. Tak też uważają dyrektorzy izb skarbowych. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_zwrot_vat_urzad_JST.html

Zakład budżetowy przy zwrocie VAT

Podmioty, które wykorzystują mienie jednostki samorządu terytorialnego.
Z momentem zakończenia poszczególnych projektów, jednostka sukcesywnie przekazuje do nieodpłatnego używania powstałe w ramach opisanych Inwestycji elementy infrastruktury zakładowi. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_zwrot_vat_zaklad_budzetowy_JST.html

JST jako podmioty uprawnione do zwrotu VAT

Uprawnionymi do wszczęcia postępowania w sprawie odzyskania podatku VAT są Jednostki Samorządu Terytorialnego. Sprawy dotyczy głównie sytuacji gdzie jednostka od wielu lat realizuje projekty inwestycyjne na swoim terenie. Część zrealizowanych przez jednostkę projektów inwestycyjnych mogła została dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. W efekcie powyższych inwestycji, powstały elementy infrastruktury stanowiące własność jednostki. Więcej na
http://www.mflegal.pl/podatki_zwrot_vat_jst_jako_podmioty_uprawnione.html

czwartek, 9 marca 2017

Obowiązki wspólników rosyjskiej spółki

Obowiązki wspólników rosyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obejmują przede wszystkim opłacenie udziału w kapitale oraz nieujawnianie informacji o działalności spółki. Oprócz obowiązków ustawowych statut może przewidywać inne obowiązki (dodatkowe). Więcej na
http://www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_obowiazki_wspolnikow_spolki_zoo_w_rosji.html

Prawa wspólników rosyjskiej spółki część III

Założyciele (wspólnicy) rosyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo zawrzeć porozumienie o wykonywaniu praw wspólników, które będzie regulowało sposób wykonywania ich praw, w tym głosowania, sprzedaży udziału, zarządzania. Taki dokument wymaga formy pisemnej i podpisu wszystkich wspólników. Więcej na
http://www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_prawa_wspolnikow_spolki_zoo_w_rosji_czesc_III.html

Prawa wspólników rosyjskiej spółki część II

Oprócz ustawowych praw, statut może przewidywać nadanie wspólnikom dodatkowych praw. Mogą one być przewidziane w momencie formułowania statutu lub w drodze jednogłośnej uchwały wszystkich wspólników. Dodatkowe prawa wspólnika w przypadku sprzedaży udziału nie przechodzą na następcę. Więcej na
http://www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_prawa_wspolnikow_spolki_zoo_w_rosji_czesc_II.html

Prawa wspólników rosyjskiej spółki

Wspólnicy rosyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo uczestniczyć w kierowaniu sprawami spółki, otrzymywać informację o działalności spółki z zaznajamiać się z księgami rachunkowymi. Więcej na
http://www.www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_prawa_wspolnikow_spolki_zoo_w_rosji_czesc_I.html

Wspólnicy rosyjskiej spółki

Wspólnikami w rosyjskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być osoby fizyczne i prawne. Prawo federalne może ograniczać udział pewnych podmiotów. Organy państwowe i samorządowe nie mogą wchodzić do spółek, o ile inaczej nie określono w przepisach. Więcej na
http://www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_wspolnicy_spolki_zoo_w_rosji.html

Spółki córki i spółki zależne rosyjskiej spółki

Rosyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może posiadać spółki córki i spółki zależne na prawach osób prawnych na terenie Rosji i poza nią. Więcej na
http://www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_spolki_corki_i_spolki_zalezne_w_rosji.html

Oddział i przedstawicielstwo rosyjskiej spółki

Rosyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może tworzy przedstawicielstwa na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki, podjętej większością nie mniejszą niż dwie trzecie głosów. Utworzenie oddziałów i przedstawicielstw na terenie Federacji Rosyjskiej następuję na podstawie przepisów dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i innych przepisów federalnych. Więcej na
http://www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_oddzialy_i_przedstawicielstwa_spolki_zoo_w_rosji.html

Firma i siedziba rosyjskiej spółki

Spółka powinna mieć pełną i skróconą firmę w języku rosyjskim. Spółka może mieć także firmę w innych językach. Pełna firma powinna zawierać pełną nazwę spółki z określeniem "z ograniczoną odpowiedzialnością".  Więcej na
http://www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_firma_i_siedziba_spolki_zoo_w_rosji.html

Odpowiedzialność rosyjskiej spółki

Rosyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Spółka nie odpowiada za zobowiązania swoich wspólników.  Więcej na
http://www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_odpowiedzialnosc_spolki_zoo_w_rosji.html

Ogólne postanowienia o rosyjskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W rosyjskiej spółce z o.o. wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spólki i nie ponoszą ryzyka strat związanych z działalnością spółki w granicach wartości należnych ich udziałów w kapitale zakładowym. Rosyjska spółka z o.o. może posiadać własny majątek, a także może w swoim imieniu nabywać i wykonywać majątkowe i osobiste niemajątkowe prawa, zaciągać zobowiązania, być powodem i pozwaną. Więcej na
http://www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_ogolne_postanowienia_spolki_zoo_w_rosji.html

Zarys spółki z o.o. w Rosji

Zgodnie z przepisami prawa Federacji Rosyjskiej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka, której kapitał zakładowy dzieli się na udziały o wysokości określonej w dokumentach
założycielskich, a jej wspólnicy ponoszą ryzyko szkody w związku z działalnością spółki jedynie w zakresie wartości przysługujących im udziałów. Podobnie jak w Polsce jest to spółka kapitałowa, której kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały, których wysokość określa się w dokumentach założycielskich. Więcej na
http://www.mflegal.pl/prawo_wschodnie_zarys_spolki_zoo_w_rosji.html